Fish Vindaloo (FILET CÁ SỐT HÀNH TÂY, KHOAI TÂY VÀ CÀ RI CAY)