Saag Gosht (THỊT NẠC CỪU NẤU RAU BÓ XÔI VÀ GIA VỊ)