Lamb Vindaloo (THỊT NẠC CỪU NẤU VỚI KHOAI TÂY VÀ GIA VỊ CAY)