Chicken Makhan Palak (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT RAU BÓ XÔI VÀ BƠ)