Pindi Cholay (ĐẬU NĂNG ẤN NẤU CAY VỚI SỐT PUNJABI)