Mixed Vegetable Curry (PHÔ MAI PANEER VÀ RAU CỦ THẬP CẨM SỐT CÀ RI CAY)