Gulab Jamoon (BƠ TƯƠI KHOYA CHIÊN PHỦ SIRÔ TẨM HƯƠNG NGHỆ TÂY VÀ HOA HỒNG)