House wine by glass – 150 ml – House red (Rượu vang đỏ bán theo ly – 150 ml)