Andra Fish Chilli (FILET CÁ NẤU KHÔ VỚI HÀNH TÂY, ỚT CHUÔNG XANH, CÀ RI CAY)