Macher Jhol (FILET CÁ SỐT CÀ RI CAY TIÊU ĐEN VÙNG BENGALI)