Fried Fish (FILET CÁ ƯỚP GIA VỊ CAY VÀ NGHỆ CHIÊN GIÒN VỚI LÁ CÀ RI)