Pepper Lamb (CỪU NẤU CÀ CHUA, GIA VỊ, NGHỆ, TIÊU ĐEN VÀ LÁ CÀ RI)