Chicken Butter Masala (FILET GÀ NƯỚNG SỐT GIA VỊ CAY, BƠ VÀ VÁNG SỮA)