Bhoona Chicken (GÀ NẤU NGHỆ ĐEN VỚI GIA VỊ CAY VÀ SỐT CÀ RI ĐẶC)