Chicken Do Piaza (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU HÀNH TÂY VÀ SỐT GIA VỊ CAY)