Andra Chilli Chicken (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU KHÔ VỚI HÀNH TÂY, ỚT CHUÔNG, GIA VỊ CAY)