Chicken Chettined (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT CÀ RI VỚI NGHỆ VÀ QUẾ CAY)