Chicken Masala (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT TRỨNG CÀ RI VÀ GIA VỊ CAY)