Indian Coffee with fresh milk (CÀ PHÊ ẤN ĐỘ – VỚI SỮA TƯƠI)