Fish Kebab (CÁ CHẼM TẨM GIA VỊ CAY VÀ TỎI NƯỚNG LÒ TANDOOR)