GÀ NGUYÊN CON ƯỚP SỮA CHUA VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR