Chicken Tikka (THỊT GÀ, ỚT CHUÔNG XANH ƯỚP TIÊU ĐEN VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)