Chicken Tikka (TÔM SÚ, ỚT CHUÔNG XANH ƯỚP TIÊU ĐEN VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)