Dal Palak (ĐẬU LĂNG VÀNG NẤU RAU BÓ XÔI VÀ HẠT THÌ LÀ)