Tarka Dal (ĐẬU LĂNG VÀNG NẤU VỚI GIA VỊ CAY, HẠT THÌ LÀ VÀ BƠ)