Kadhai Paneer (PHÔ MAI PANEER NẤU VỚI HÀNH TÂY, ỚT XANH SỐT CAY)