Paneer Palak (PHÔ MAI PANEER SỐT CÀ RI RAU BÓ XÔI)