Dum Paneer Kalimirch (PHÔ MAI PANEER SỐT HẠT ĐIỀU TIÊU SỌ)