Navaratan Korma (PHÔ MAI, TRÁI CÂY, RAU THẬP CẨM SỐT HẠT ĐIỀU VÀ KEM)