Vegetable Jalfraizi (RAU CỦ TƯƠI NẤU KHÔ VỚI CÀ RI CAY)