Mix vegetable dry (RAU CỦ TƯƠI NẤU KHÔ VỚI LÁ CÀ RI)