Cauliflower dry (SÚP LƠ SỐT KHÔ VỚI HÀNH VÀ HẠT THÌ) LÀ