Kadhai Jhinga (TÔM NẤU KHÔ VỚI ỚT CHUÔNG XANH, HÀNH TÂY VÀ GIA VỊ CAY)