Jhinga Curry (TÔM NẤU SỐT HÀNH TÂY, CÀ CHUA, NGÒ, ỚT)